Policies

Sekretessregler

Vi på CTEK är glada över ditt intresse för företaget och dess produkter. Vi rekommenderar starkt att du studerar sekretessreglerna noggrant innan du använder webbplatsen och underordnade webbplatser (gemensamt benämnda "webbplatsen").
Sekretessreglerna anger vilken information som CTEK Sweden AB, “CTEK” företagsgruppen, dotterbolag och avdelningskontor (tillsammans benämnda”CTEK”) samt tredje part på uppdrag av CTEK, samlar in från webbplatsen och vilka åtgärder som vidtas för att skydda din personliga information. Om du inte godtar sekretessreglerna får du inte använda webbplatsen. Sekretessreglerna kan ändras då och då och du bör studera dem med jämna mellanrum.

Allmänt
Tänk på att för att du ska kunna ta del av vissa funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, måste du lämna information som identifierar dig, bland annat e-postadress, namn, postadress och telefonnummer (“personlig information”) på vissa delar av webbplatsen. Därför måste du vara fullt införstådd med och ge ditt fulla samtycke till insamling, användning och vidarebefodran av sådan personlig information enligt de regler och villkor som anges i sekretessreglerna.

Insamling och användning av personlig information
Informationen du lämnar till CTEK skyddas av svenska och europeiska datasekretesslagar. Personlig information samlas in, hanteras och används av CTEK för att underlätta användningen av våra produkter och/eller elektroniska tjänster. Om du lämnar ytterligare personlig information för att få information från oss, t.ex. broschyrer och kataloger, så samlar vi in och lagrar denna information. Dessa data gör att vi kan uppfylla din förfrågan om information. Informationen lagras på ett rimligt säkert och skyddat sätt så länge som CTEK anser att den bidrar till bättre kommunikation med dig. Kontakta CTEK [esupport@ctek.com] om du vill ta bort delar av eller all information från vårt register. Personlig information raderas på ett säkert sätt på din skriftliga begäran eller när vi inte längre behöver den.
CTEK kan efterfråga information som inte är obligatorisk från dig för att förbättra våra kunskaper om företagets kunder, för direkt marknadsföring eller för inbjudan till tävlingar. Du har full frihet att besvara eller att avböja sådana förfrågningar om ytterligare information. Kontakta oss på [Relevanta post- och e-postadresskontakter] om du inte vill få sådana meddelanden från CTEK.
CTEK samlar också in information som inte är personlig om användningen av vår webbplats. Denna information samlas in kollektivt och används enbart för att bidra till att förbättra hur du upplever webblatsen och förenkla användningen av den. CTEK kan koppla denna information till användarens personliga information för att se vilket material olika användare tar fram, vilket gör att vi kan förbättra webbplatsen.
CTEK samlar inte medvetet in personlig information från personer under 18 års ålder och webbplatsen är inte avsedd för dessa. Vi råder föräldrar och förmyndare att aktivt ta del av barns aktiviteter på internet.

Vidarebefordran av personlig information
CTEK vidarebefordrar inte (utom för omdirigering) personlig information som du lämnar på webbplatsen till tredje part, utom: (a) när du har skäl att förvänta dig att CTEK avslöjar informationen för ett visst ändamål, (b) med ditt medgivande, (c) om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut, (d) för att skydda och försvara CTEK:s rättigheter eller egendom, (e) för att skydda den personliga säkerheten för webbplatsens användare, (f) till personer eller företag som CTEK har kontrakterat för att sköta webbplatsen eller våra aktiviteter eller (g) vi har rimliga skäl att tro att de faller under lag, bindande regler eller kontrakt som försvarar principerna för rättvis behandling och som ger ett tillfredsställande skydd av personlig information. CTEK förbehåller sig rätten att efter egen bedömning kontakta lämplig myndighet om företaget upptäcker aktiviteter som kan vara olagliga eller som strider mot CTEK:s regler.
Då CTEK är en internationell företagsgrupp medger du att personlig information, som du lämnar på webbplatsen, får vidarebefordras till CTEK:s kontor och servrar. Om du besöker denna webbplats från något annat land än Sverige så vidarebefordras informationen över landsgränser. Du är medveten om och samtycker till detta.

Cookies
1. Webbplatsen kan använda en teknik som kallas “cookies”. Cookies är små textfiler med information som webbsidan du besöker sparar på din dator. De används för att ge webbplatsen fler funktioner och för att hjälpa oss att analysera användningen av webbplatsen. Det finns två sorters cookies: En används för att "minnas" information som ditt användarnamn och lösenord och lagras i din dator så länge som du inte "loggar ut" från prenumerationstjänsten. Om du inte använder funktionen "Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i framtiden" så lagras aldrig sådana cookies i din dator.
2. Den andra sorten är en så kallad sessionscookie. Den används bland annat för att hålla reda på vilket språk du valt på webbplatsen. Sådana cookies sparas temporärt i din dators minne så länge som du besöker webbplatsen. En sessionscookie sparas inte länge i din dator och försvinner vanligen när du stänger av din webbläsare. Genom att använda cookies hoppas vi bättre kunna presentera relevant information till våra besökare.
De flesta webbläsare kan ställas in så att cookies inte accepteras och vill du inte ta emot CTEK:s cookies kan du ändra inställningarna i din läsare. Detta kan dock begränsa funktionerna och dina möjligheter att använda tjänster på webbplatsen.

Kvalitet
CTEK vidtar rimliga åtgärder för att se till att personlig information, som vi samlar in, är korrekt, komplett, uppdaterad och inte vilseledande. Däremot är det din skyldighet att enbart lämna personlig information som är korrekt, komplett och uppdaterad vid tidpunkten för inlämnandet. Upptäcker du att den personliga information som vi har är oriktig, ofullständig eller inte är uppdaterad, så vidtar vi på din skriftliga uppmaning rimliga åtgärder för att rätta till informationen.

Säkerhet
Även om CTEK inte kan garantera att obehöring åtkomst aldrig kommer att inträffa så kan du vara säker på att vi är mycket noga med skyddet av din personliga information så att obehörig åtkomst förhindras genom användning av rimligt säker teknik och säkra interna arbetsmetoder.

Andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. CTEK har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet eller sekretessreglerna för tredje parts webbplatser som det kan finnas länkar till från vår webbplats. Sådana webbplatser kan lägga in cookies i din dator och/eller använda andra metoder för insamling och hantering av personlig information. Vi rekommenderar att du studerar sekretessreglerna för dessa tredjepartsplatser innan du använder dem.

Ändringar
CTEK förbehåller sig rätten att efter eget godtycke när som helst ändra, förändra, lägga till eller ta bort hela eller delar av sekretessreglerna, utan att detta meddelas i förväg. Ändringar i sekretessreglerna gäller från när de finns införda på webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ändringar har gjorts anses du ha godtagit ändringarna.

Sekretessreglerna uppdaterades senast den 11 maj 2011.

Laddar