CTEK Garanti

CTEK Garanti

 • Et produkt er kun mangelfullt hvis produktet ikke er i samsvar med de gjeldende produktspesifikasjonene som inngår i produktets brukerhåndbok eller hvis feilen skyldes material- eller produksjonsfeil.
 • Garantien er ugyldig og dekker ikke:
  • Hvis produktet har vært åpnet, herunder hvis forseglingen er brutt, med hensikt er skadet eller på annen måte modifisert eller endret;
  • produkter som har blitt reparert av andre enn CTEK eller deres autoriserte representanter;
  • produkter som har vært gjenstand for bruk av utstyr og annet tilbehør enn de som er skriftlig godkjent eller levert av CTEK;
  • feil bruk eller manglende overholdelse av installasjons-, drifts- eller vedlikeholdsinstruksjoner (dvs. ikke i henhold til drifts- og installasjonshåndboken);
  • uautoriserte modifikasjoner, endringer eller forsøk på reparasjoner;
  • hærverk, ødeleggelse gjennom ytre påvirkning og/eller personer/dyr;
  • manglende overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder og -forskrifter;
  • feil som er forårsaket av brann, vann, snø, fuktighet eller andre væsker, unntatt de som er spesifisert for normal bruk;
  • produkter der serienummeret er ødelagt, endret eller fjernet;
  • eventuell utnyttelse av et produkt som er uforenlig med enten utformingen av produktet eller måten CTEK har ment at produktet skal anvendes på;
  • eventuell(e) installasjon og/eller modifikasjoner som hindrer at produktet fungerer som det skal;
  • vanlig slitasje og kosmetiske skader slik som, men ikke begrenset til, korrosjon, riper, bulker, rust, flekker, ikke-funksjonelle deler slik som, men ikke begrenset til, plast og overflatebehandlinger;
  • -skader, feil, svikt, ufullkommenhet forårsaket av misbruk, manipulering, ulovlig bruk, uaktsomhet, langvarig bruk eller drift; eller
  • feil som på hvilken som helst annen måte er forårsaket av kunden/forhandleren/brukeren.
 • CTEK gir ingen annen garanti enn det som er angitt her, og CTEK skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader.
 • Det defekte produktet skal returneres sammen med kvitteringen til forhandleren/kjøpsstedet sammen med en feilbeskrivelse.
 • Krav som sendes direkte fra sluttbrukeren til CTEK, godtas ikke. Produkter som sendes direkte til CTEK, vil bli returnert til avsender for avsenders regning.
 • Garantiperioden for et produkt er angitt i det gjeldende produktets brukerhåndbok, som følger med produktet.
 • Garantien er kun gyldig hvis garantitiden ikke er utløpt.
 • Hvis garantikravet knyttet til et defekt produkt ikke godkjennes av CTEK, returneres produktet kun hvis kunden/forhandleren/kjøpsstedet ber om det spesielt. Kunden/forhandleren/kjøpsstedet vil da måtte betalte frakten.
 • Defekte produkter vil bli reparert eller erstattet med et tilsvarende produkt, og returneres for CTEKs regning.
 • Hvis garantiperioden er utløpt, vil produktet bli returnert uten videre undersøkelser for kundens/forhandlerens/kjøpsstedets regning.
 • Defekte produkter vil bli kassert av CTEK hvis det anses at de ikke kan repareres.
 • CTEK forbeholder seg retten til, uten varsel, å variere, modifisere eller endre vilkårene og betingelsene angitt her, som følge av endring(er) i tilgjengelighet av tjenester, produkter og/eller reservedeler eller i den hensikt å overholde gjeldende retningslinjer, regler, forskrifter og lov.

<< Tilbake