CTEK Garanti

CTEK Garanti

 • En produkt är endast felaktig om den inte uppfyller de tillämpliga produktspecifikationerna i dess bruksanvisning eller om problemet beror på material- eller tillverkningsfel.
 • Garantin upphör att gälla och omfattar inte:
  • om produkten har öppnats, inklusive om förseglingen har brutits, skadats avsiktligt eller på något annat sätt modifierats eller ändrats;
  • produkter som har reparerats av någon annan än CTEK eller företagets auktoriserade representanter;
  • produkter som har använts med annan försörjning eller andra tillbehör än de som godkänts skriftligen eller levererats av CTEK;
  • olämplig användning eller underlåtenhet att följa anvisningarna för installation, driftsättning, drift eller underhåll (dvs. att bruks- och installationsanvisningen inte har följts);
  • icke godkända modifieringar, ändringar eller reparationsförsök;
  • vandalism, förstörelse genom extern påverkan och/eller personer/djur;
  • underlåtenhet att följa tillämpliga säkerhetsstandarder och -bestämmelser;
  • fel som orsakas av eld, vatten, snö, fukt eller andra vätskor förutom vad som anges för normal användning;
  • produkter med utplånat, ändrat eller borttaget serienummer;
  • all användning av produkten som avviker antingen från produktens konstruktion eller sättet som CTEK avsett att den ska användas på;
  • installation och/eller modifieringar som förhindrar normal service av produkten;
  • normalt slitage och kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till, korrosion, repor, bucklor, rost, fläckar, icke-funktionella delar, inklusive men inte begränsat till, plast och ytfinish;
  • skada, fel eller defekt som orsakas av felaktig användning, manipulering, olaglig användning, försummelse, långvarig användning eller drift; eller
  • fel som på något annat sätt orsakats av kunden/återförsäljaren/användaren.
 • CTEK lämnar inga andra garantier än de som anges i detta dokument och CTEK ska inte hållas ansvarigt för några indirekta skador eller följdskador.
 • Den felaktiga produkten ska returneras med kvittot till återförsäljaren/inköpsstället tillsammans med en beskrivning av felet.
 • Garantianspråk som skickas direkt från slutanvändaren till CTEK godtas inte. Produkter som skickas direkt till CTEK returneras till avsändaren på dennes bekostnad.
 • Produktens garantiperiod anges i den tillämpliga bruksanvisningen som medföljer produkten.
 • Garantin är endast giltig om garantiperioden inte har löpt ut.
 • Om ett anspråk beträffande en felaktig produkt inte godtas av CTEK, kommer produkten endast att skickas tillbaka om kunden/återförsäljaren/inköpsstället uttryckligen ber om det. Kunden/återförsäljaren/inköpsstället kommer i sådana fall att få betala fraktkostnaderna.
 • Felaktiga produkter kommer att repareras eller ersättas med en utbytbar produkt och skickas tillbaka på CTEK:s bekostnad.
 • Om garantiperioden har löpt ut kommer produkten att skickas tillbaka utan vidare undersökning på kundens/återförsäljarens/inköpsställets bekostnad.
 • Produkter behäftade med fel kommer att kasseras av CTEK om reparation inte anses vara möjlig.
 • CTEK förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera villkoren i detta dokument om tillgängligheten ändras för tjänster, produkter och/eller reservdelar eller i syfte att efterleva tillämpliga policier, regler, bestämmelser och lagar utan föregående meddelande.

<< Tillbaka