Personuppgiftspolicy

Den här personuppgiftspolicyn för personuppgiftshantering (härefter "personuppgiftspolicyn"), gäller för CTEK Holding AB ("CTEK", "vi", "oss" eller "vår") när vi behandlar personuppgifter av kunder som köper våra produkter, personer som besöker vår webbplats eller annars kontaktar oss för allmänna frågor. 

Det är mycket viktigt för CTEK att skydda dina personuppgifter och vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med den här personuppgiftspolicyn och enligt gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den Allmänna Dataskyddsförordningen (2016/679) ("GDPR") och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar. För mer information om GDPR, besök https://gdpr-info.eu.

När du använder vår e-handelstjänst samlar vi in nödvändiga personuppgifter om dig för att kunna fullfölja ditt köp. Vänligen notera att vi inte behandlar några betalningsuppgifter från dig (t ex kreditkort, bankuppgifter eller andra motsvarande uppgifter) eftersom att betalning sker hos Klarna Bank AB ("Klarna") och via deras betaltjänst Klarna Checkout. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du Klarnas användarvillkor och bekräftar att du läst Klarnas dataskyddspolicy.

Detaljerad information om våra försäljningsvillkor

Rättigheter och valmöjligheter

Du som kund eller besökare på vår hemsida har alltid rätt att utöva dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter:

Rätten att invända: Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, exempelvis behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller när vi på annat sätt baserar vår personuppgiftsbehandling på vårt legitima intresse.

Rätten till tillgång och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som berör dig. Detta inkluderar t.ex. rätten att bli informerad om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss eller inte, vilka personuppgifter som behandlas och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter rättas och kompletteras.

Rätten till radering: Du kan också begära att dina personuppgifter raderas om exempelvis personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet med insamlingen, behandlingen strider mot lag eller om personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna fullfölja rättsliga krav.

Rätten till dataportabilitet: Om personuppgifter som du har tillhandahållit behandlas automatiskt med ditt samtycke eller i enlighet med ett avtal mellan dig och CTEK, kan du begära att personuppgifterna tillhandahålls i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan också begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, där detta är tekniskt möjligt.

Rätten att återta ditt samtycke: I de fall där personuppgiftsbehandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återta ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen genom att kontakta oss enligt nedan.

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part under vissa omständigheter, vilka anges i denna personuppgiftspolicy, och i vissa fall till ett annat land än det land du bor eller arbetar. Sådana länder kan finnas utanför EU/EES.

Om du har några invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter, eller önskar att få mer information från oss, kontakta oss gärna genom att skicka ett e-mail till:support@ctek.com.

Du har alltid rätt att lämna klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten i det land du bor, arbetar eller den plats där en påstådd överträdelse av GDPR har inträffat. Du kan hitta den relevanta myndigheten i ditt land här. I Sverige är Datainspektionen ansvarig myndighet (www.datainspektionen.se).

Insamling av information

Köp av våra produkter
Vi samlar in information från dig när du köper våra produkter via vår e-handelstjänst tillgänglig via vår hemsida. Information som samlas in är ditt namn, hemadress, telefonnummer och e-mailadress för att kunna fullgöra ditt köp.

Som kund kan du välja att köpa våra produkter genom att vara inloggad i Mina sidor eller välja att slutföra köpet som "gäst". Om du är registrerad i vår tjänst Mina sidor och inloggad vid köpet så kommer vi att spara, utöver ditt namn, adress, telefonnummer och e-mailadress, din orderhistorik. Om du väljer att slutföra köpet som "gäst" samlar vi inte in några ytterligare personuppgifter än dina kontaktuppgifter enligt ovan.

I samband med att du slutför en betalning i Klarna Checkout kommer vi få ett referensnummer till ditt köp för att möjliggöra leveransen till dig.

Kommunicering med oss
Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss via kontaktformulär, online chatt eller genom telefon. Informationen som samlas in är de uppgifter du förser oss med, inklusive men inte begränsat till ditt namn, e-mailadress, ditt telefonnummer och din hemadress.

Cookies
När du besöker vår webbplats tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare genom cookies som indirekt kan utgöra personuppgifter. I informationen som vi får ingår din IP-adress, mjuk- och hårdvaruinformation, operativsystem och webbläsartyp samt information om webbsidan du besöker. För ytterligare information om hur vi använder cookies, vänligen se vår Cookie Policy.

Kommersiella partners
Om du är anställd eller på annat sätt representerar ett företag som har, haft eller ingår i ett kommersiellt förhållande med oss eller om du är en enskild handlare som har ett kommersiellt förhållande till oss, kommer vi samla in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer och e-mailadress), yrke och annan information som du eller ditt företag har försett oss med. Detta gäller också om vi ingått ett hyresförhållande. Sådana personer kommer härefter refereras till som "Representanter" och sådana kommersiella partners kommer härefter refereras till som "Kommersiella Partners".

Syftet med behandlingen och juridisk grund

Personuppgifterna som vi behandlar (t.ex. förvarar, samlar in, överförs, visas eller på annat sätt hanteras) görs med olika syften. Några av våra syften för vår behandling av ovan nämnda personuppgifter är:

om du som kund (individ eller enskild näringsidkare) köper våra produkter behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna fullgöra köpet och leveransen. Vår behandling i samband med ditt köp är då baserat på vårt fullgörande av vårt avtal med dig;

om du som Representant eller den Kommersiella Partnern har delat din e-mailadress med oss, kommer vi att skicka information om våra produkter och tjänster via e-mail, såvida du inte har begärt att vi inte ska skicka sådan information. Denna personuppgiftsbehandling är baserad på vårt legitima intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster till våra existerande kunder;

att administrera och svara på förfrågningar eller frågor från dig om du som individ eller Representant kontaktar oss via e-mail eller telefon (i den mån du har försett oss med dina kontaktuppgifter). Denna personuppgiftsbehandling är baserad på vårt legitima intresse att besvara och behandla dina förfrågningar;

att utföra våra tjänster i relation till våra Kommersiella Partners, t.ex. administration och leverans av den produkt du som Representant köpt av oss och assistera dig som Representant med eventuella frågor relaterade till köpet. Denna personuppgiftsbehandling är baserad på vårt legitima intresse att prestera enligt den avtalsrättsliga relationen med den Kommersiella Partnern;

om den Kommersiella Partnern är hyresgäst hos oss, administrera och bedriva hyresförhållandet mellan den Kommersiella Partnern och oss. Denna personuppgiftsbehandling (där du är Representant för hyresgästen) baseras på vårt legitima intresse av att uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser med den Kommersiella Partnern;

att förbättra vår webbplats och webbshop. Denna personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt legitima intresse att förbättra och utveckla vår affärsverksamhet;

att förbättra vår kundtjänst för att ge dig en bättre kundupplevelse. Denna personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt legitima intresse att förbättra och utveckla vår kundtjänst och assistera våra kunder;

att möjliggöra för oss att administrera arbetsansökningar och att kontakta potentiella arbetstagare. Denna personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt legitima intresse att administrera arbetsansökningar som vi tar emot; och

att uppfylla rättsliga krav, t.ex. bokföringsregler. Vi utför denna personuppgiftsbehandling eftersom vi har en laglig skyldighet att behandla sådana uppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi har flera dotterbolag och filialer som bedriver verksamhet i andra länder runtom i världen. Vi kan därför komma att överföra personuppgifterna, beroende på syftet med personuppgiftsbehandlingen, till sådana tredje parter. Vi kan t.ex. dela information om ditt köp, såsom transaktionsdata, med andra företag inom CTEK-gruppen eftersom att det inom gruppen finns ett gemensamt affärssystem. Vi baserar sådan överföring på ett legitimt intresse för att säkerställa en effektiv administrering inom CTEK. Se ytterligare information om överföring till tredje land enligt nedan.

Vi överför eller delar inte personuppgifter till tredje part, ej heller i marknadsföringssyften, men kan behöva dela personuppgifter till relevanta myndigheter om det krävs enligt lag. Vi kan också komma att överföra personuppgifter till betrodda tredje parter såsom leverantörer för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till oss, hjälpa oss att utveckla vår webbplats eller vår affärsverksamhet, eller hjälpa oss att fullgöra skyldigheter såsom att fullgöra leverans av produkter. Sådana tredje parter kan utgöra, men inte begränsat till, frakt-/shippingföretag, lagerverksamheter och leverantörer av IT-tjänster. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovan angivna syften kommer att tillhandahållas dessa tredje parter. Alla leverantörer måste som tredje part följa våra angivna instruktioner och ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal (inklusive konfidentiella åtaganden) och/eller följa andra avtal som finns mellan oss och sådana leverantörer, samt genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

När du som kund använder vår e-handelstjänst kommer dina personuppgifter att delas med Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout för att fullgöra köpet. CTEK får inte tillgång till dina betalningsuppgifter då dessa hanteras helt fristående hos Klarna, som är personuppgiftsansvarig för sådana betalningsuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Klarnas dataskyddspolicy innan du fullgör ett köp.

Vi kommer att dela personuppgifter med rådgivare och myndigheter om det behövs för att undersöka, förebygga eller för att vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som utgör en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, ageranden i strid med våra användarvillkor eller om det är nödvändigt enligt gällande lag, i den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.  

Överföring till tredje land

Vi behandlar främst personuppgifter genom att använda servrar inom EU/EES.  

Emellertid kan andra bolag inom CTEK-gruppen utanför EU/EES få tillgång till personuppgifterna. Nivån på skyddet för informationen i länder utanför EU/EES kan vara lägre än vad som erbjuds inom EES. Det finns andra CTEK-bolag i USA, Australien och Kina. När vi överför personuppgifter till något av dessa länder kommer vi att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med GDPR för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade och hanteras säkert. Vi baserar våra internationella överföringar av personuppgifter på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (Artikel 46.2 GDPR).

Informationssäkerhet

Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål för vilka de samlades in och som nämns i den här personuppgiftspolicyn. Personuppgifterna behandlas inte för ytterligare syften än vad som är nödvändigt för det särskilda ändamålet, eller vad som krävs enligt gällande EU-rätt eller enligt medlemsstats nationella rätt. För att få veta specifika förvaringstider av personuppgifterna, vänligen kontakta oss genom e-mailadressen nedan. Vi vidtar flertalet säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder avancerade krypteringsmetoder för att skydda personuppgifter som överförs via internet. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till de anställda som ska utföra en specifik uppgift, t.ex. kundsupport när du kontaktar oss med en förfrågan, där de behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna besvara dina förfrågningar. Servrarna som används för att hantera personuppgifterna lagras i en säker miljö där tillgången skyddas både fysiskt och tekniskt.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och identifiera användarens intressen. Information som samlas in är digital informationsdata som platsdata och IP-adress. Du kan själv välja om du vill acceptera cookies och de flesta webbläsarna erbjuder kontrollinställningar för cookies och de cookies som vi använder. Du kan undvika att ta emot cookies genom att justera detta i din webbläsare, men det kan leda till att våra tjänster på webbplatsen inte fungerar optimalt. Inställningar för att blockera cookies är beroende på vilken webbläsare som används. Du kan få ytterligare information under "Hjälp" eller motsvarande meny i din webbläsare. Du kan också i de flesta fall ändra inställningarna i förhållande till en viss typ av cookie. Vår användning av cookies på vår webbplats är allmänt sett inte kopplad till personuppgifter. För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookie policy.

Hantering av personuppgifter och kontakt

CTEK är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter och syften som anges ovan. Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på support@ctek.com. Du kan även använda den e-mailadressen för att invända mot vår behandling, få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller för att uppdatera, ändra eller begära radering av dina personuppgifter.