Takuukäytäntö

Rajoitettu takuu

CTEK myöntää rajoitetun takuun tuotteen alkuperäiselle ostajalle. Rajoitetun takuun kesto vaihtelee tuotteen mukaan. Rajoitettua takuuta ei voi siirtää. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivikoja. Tuotteen huolimaton käsittely tai korjauttaminen muulla kuin CTEKillä tai sen valtuuttamalla korjaajalla mitätöi takuun. CTEK ei myönnä muita takuita kuin tämän rajoitetun takuun eikä ole vastuussa mistään muista kuin edellä mainituista kuluista. CTEK ei vastaa välillisistä vahingoista. Lisäksi mikään muu kuin tässä ilmaistu takuu ei velvoita CTEKiä.

Rajoitetun takuun mitätöimisperusteet

Tuote on avattu, tai sen sinetti on murtunut. Tuotetta, mukaan lukien sen kaapelit, elektroniikka, mekaniikka ja muut osat, on tarkoituksellisesti vahingoitettu tai tavalla tai toisella muokattu tai muutettu. Tuote on korjautettu muulla kuin CTEKillä tai sen valtuuttamilla korjaajilla. Tuotetta on käytetty muiden kuin kirjallisesti hyväksyttyjen tai CTEKin toimittamien tarvikkeiden ja lisävarusteiden kanssa. Tuotetta on käytetty virheellisesti, tai sen asennus-, käyttöönotto-, käyttö- tai huolto-ohjeita (eli käyttö- ja asennusoppaan ohjeita) ei ole noudatettu. Tuotteeseen on tehty luvattomia muokkauksia tai muutoksia, tai sitä on yritetty korjata luvatta. Tuotetta on vahingoitettu, tai se on tuhoutunut ulkoisten tekijöiden tai henkilöiden/eläinten toimien johdosta. Sovellettavia turvallisuusstandardeja ja -säädöksiä ei ole noudatettu. Viat johtuvat tulipalosta tai veden, lumen, kosteuden tai muiden nesteiden sisäänpääsystä muussa kuin ohjeiden mukaisessa normaalissa käytössä. Tuotteen sarjanumero on turmeltu, sitä on muutettu, tai se on poistettu. Tuotetta on käytetty sen käyttötarkoituksen tai CTEKin määrittämien käyttötapojen vastaisesti. Tuote on asennettu tai sitä on muokattu tavalla, joka estää sen normaalin huoltamisen. Tuote on kulunut normaalisti, tai sen vauriot ovat kosmeettisia (esimerkiksi muita perusteita rajoittamatta syöpyminen, lommot, ruostuminen, tahriintuminen ja vauriot toimintaan vaikuttamattomissa osissa, kuten muovipintojen ja maalipintojen vauriot). Vauriot, viat tai virheellinen tai epätäydellinen toiminta johtuu väärinkäytöstä, tuotteen luvattomasta muokkaamisesta, luvattomasta käytöstä, laiminlyönnistä, ylipitkästä käytöstä tai muista asiakkaasta/jälleenmyyjästä/käyttäjästä johtuvasta syystä.

Lisätietoja

CTEK ei anna muita takuita kuin tässä on määritetty eikä CTEK ole missään tilanteessa vastuussa mistään epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista. Viallinen tuote on palautettava ostokuitin kanssa jälleenmyyjälle/ostopaikkaan yhdessä vikakuvauksen kanssa. CTEK käsittelee sille palautettavat tuotteet oman harkintansa mukaan ja vain, jos CTEK on ilmoittanut ostajalle hyväksytyn palautusnumeron (RMA-numeron, Return Material Authorisation). CTEKille ilman RMA-numeroa lähetetyt tuotteet palautetaan lähettäjälle lähettäjän kustannuksella. Tuotteen takuuajan pituus ilmoitetaan tuotteen mukana toimitetussa tuotteen käyttöoppaassa. Takuu on voimassa vain ilmoitetun takuuajan. Mikäli CTEK ei hyväksy viallisesta tuotteesta esitettyä takuuvaadetta, tuote palautetaan lähettäjälle vain mikäli tämä niin vaatii. Asiakas/jälleenmyyjä/ostaja vastaa lähetyskuluista. Vialliset tuotteet korjataan tai vaihdetaan korvaavaan tuotteeseen ja palautetaan CTEKin kustannuksella. Mikäli takuuaika on päättynyt, tuote palautetaan sitä tutkimatta asiakkaan/jälleenmyyjän/ostajan kustannuksella. CTEK hävittää vialliset tuotteet, mikäli niitä ei voida korjata. CTEK pidättää oikeuden muokata ja muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta, mikäli palvelujen, tuotteiden tai varaosien saatavuus muuttuu tai sovellettavien käytäntöjen, sääntöjen, säädösten ja lakien noudattaminen sitä edellyttää.

Kansalliset käyttörajoitukset

Joissakin maissa, osavaltioissa ja provinsseissa on voimassa tästä oppaasta poikkeavat sähkösäädökset ja -standardit. Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä paikallisten säädösten mukaisesti. 

Takuutarkastus

Takuutarkastus - testausmenettely