1.    Gegevensbescherming

Deze Privacykennisgeving ("kennisgeving") is van toepassing op CTEK Holding AB en al haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("CTEK", "wij", "ons" of "onze") wanneer we persoonsgegevens verwerken van personen die onze website bezoeken, onze digitale producten en diensten gebruiken of contact met ons opnemen voor algemene vragen of andere doeleinden.

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor CTEK, en we verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Kennisgeving en de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (AVG) en andere toepasselijke nationale gegevenswetten in landen waar we gevestigd zijn. Ga voor meer informatie over de AVG naar https://gdpr-info.eu

2.    Rechten en keuzes

U kunt te allen tijde uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Recht op bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of wanneer wij onze verwerking van uw persoonsgegevens anderszins baseren op een gerechtvaardigd belang.
 • Recht op toegang en rectificatie: U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit omvat bijvoorbeeld het recht om te weten of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en het doel van de verwerking. U heeft ook het recht te vragen dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissen: U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als de persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de verwerking onwettig is of als de persoonsgegevens moeten worden gewist om ons in staat te stellen aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt indien u bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist, de verwerking onwettig is maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (u hebt de persoonsgegevens echter nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen) of u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking die wij hebben op basis van legitieme belangen (waarbij de verwerking zal worden beperkt in afwachting van onze verificatie of onze legitieme belangen om de persoonsgegevens te verwerken zwaarder wegen dan die van u). 
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch worden verwerkt met uw toestemming of in overeenstemming met een contract tussen u en CTEK, kunt u verzoeken dat de gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en kunt u tevens verzoeken dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: In gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming voor deze verwerking te allen tijde in te trekken.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden onder bepaalde rechtmatige omstandigheden, zoals vermeld in deze Verklaring, en in sommige gevallen naar een ander land dan het land waarin u woont of werkt. Dat land kan zich buiten de EU/EER bevinden.

Als u klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende 
e-mailadres: support@ctek.com.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in het bijzonder waar u woont, werkt of waar een vermeende inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden. U kunt de bevoegde autoriteit in uw land hier vinden:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

3.    Verzameling van informatie

Wij verzamelen gegevens van u wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, online chat, per telefoon, per e-mail, een aankoop doet in de webwinkel. Wij verzamelen ook informatie over u wanneer u onze digitale diensten gebruikt in verband met aangesloten producten. 

De verzamelde informatie zijn de gegevens die u ons verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, uw telefoonnummer, huisadres, taalvoorkeur, serienummer van het product en/of creditcardgegevens.

Wij leggen ook technische en operationele gegevens vast van uw aangesloten  CTEK-product.

Wij zullen ook anonieme gegevens van onze apps vastleggen wanneer deze crashen om meer informatie te krijgen over ongewenst app-gedrag.

Verder ontvangen en bewaren wij, wanneer u onze websites bezoekt, automatisch informatie van uw computer en browser via "cookies", waaronder uw IP adres, software en hardware informatie, besturingssysteem en browsertype en de opgevraagde pagina.

Wij verzamelen ook uw contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres en telefoonnummer), functie en andere informatie die u of uw bedrijf aan ons heeft verstrekt, als u een werknemer of andere vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat een commerciële relatie met ons heeft, heeft gehad of aangaat of als u een eenmanszaak bent die een commerciële relatie met ons heeft, inclusief huur (dergelijke personen worden hierna "vertegenwoordigers" genoemd en dergelijke commerciële partners worden hierna "commerciële partners" genoemd). 

4.    Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

De informatie die wij van u verzamelen wordt verwerkt, d.w.z. bewaard, opgeslagen, verzameld, overgedragen, bekendgemaakt of anderszins behandeld, met verschillende doeleinden, afhankelijk van de reden waarom u contact met ons opneemt. Enkele algemene doeleinden voor onze verwerking van bovengenoemde informatie zijn echter om:

 • indien u een vertegenwoordiger bent, u per e-mail informatie over onze producten of diensten toesturen (indien u of de commerciële partner ons uw e-mailadres heeft verstrekt), tenzij u ons hebt gevraagd dit niet te doen. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten op de markt te brengen;
 • verzoeken of vragen van u te beheren en te beantwoorden indien u als individu of als Vertegenwoordiger contact met ons opneemt per e-mail of telefoon (indien u deze aan ons hebt verstrekt). Dit gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om u te antwoorden of uw verzoeken te behandelen;
 • ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te voeren, bijv. het beheren en leveren van het product dat u of de commerciële partner, bij ons heeft gekocht en u als individu of vertegenwoordiger te helpen met vragen in verband met een aankoop. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract met u (indien u een particulier of een zelfstandige handelaar bent) en wij gebruiken de gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen en gebruik te maken van onze rechten of ons gerechtvaardigd belang (indien u een vertegenwoordiger bent) om de contractuele relatie met de handelspartner uit te voeren en gebruik te maken van onze rechten;
 • indien de commerciële partner een huurder van ons is, de huur tussen de commerciële partner en ons te beheren en uit te voeren. Dit gebruik van uw persoonsgegevens (als vertegenwoordiger van de huurder) is gebaseerd op ons legitieme belang om de contractuele relatie met de handelspartner na te komen
 • onze website en webshop te verbeteren. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren en ontwikkelen van ons bedrijf;
 • onze klantenservice te verbeteren om u een betere ervaring te bieden. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om onze klantenservice te verbeteren en te ontwikkelen en onze klanten bij te staan; en ons in staat te stellen sollicitaties te beheren en contact op te nemen met potentiële sollicitanten. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om de sollicitaties die wij ontvangen te beheren;
 • u in staat te stellen uw account aan te maken en te beheren, Dit gebruik is gebaseerd op de uitvoering van een contract.
 • Om onze producten en diensten te verbeteren, fouten op te lossen en problemen op te lossen. Dit is een statistisch overzicht van het gebruik van de aangesloten producten van CTEK om te begrijpen hoe ze worden gebruikt en hoe we aan de behoeften van onze klanten kunnen blijven voldoen. Dit gebruik is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
 • te voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld boekhoudkundige voorschriften. Wij voeren deze verwerking uit omdat wij daartoe verplicht zijn onder de toepasselijke wetgeving.

 

5.    Openbaarmaking aan derden

Omdat wij verschillende filialen en dochterondernemingen hebben die zakelijke activiteiten uitvoeren in andere landen over de hele wereld, kunnen de persoonsgegevens, afhankelijk van de reden waarom u contact met ons opneemt, worden doorgegeven aan dergelijke filialen en dochterondernemingen. Wij baseren een dergelijke overdracht op een gerechtvaardigd belang om een efficiënte administratie binnen de CTEK-groep te waarborgen. Zie hieronder voor informatie over de overdracht aan derde landen.

Wij verkopen, verhandelen of dragen anderszins geen persoonlijk identificeerbare informatie over aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn. Wij kunnen echter gegevens doorgeven aan betrouwbare derde partijen om hen in staat te stellen diensten aan ons te verlenen, ons te helpen onze site of ons bedrijf te ontwikkelen of ons te helpen verplichtingen na te komen, zoals het leveren van bestellingen enz. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de hierboven vermelde doeleinden te vervullen, worden aan deze externe aanbieders verstrekt. Alle externe aanbieders moeten onze instructies en toepasselijke schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten (met inbegrip van vertrouwelijkheidsverbin-tenissen) en andere overeenkomsten tussen ons en onze externe aanbieders opvolgen en passende technische en organisatorische maatregelen treffen voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Wij zullen informatie delen met adviseurs en autoriteiten indien nodig, om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die een potentieel risico vormen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schending van onze gebruiksvoorwaarden of wanneer vereist onder de toepasselijke wetgeving, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming

6.    Overdracht naar derde landen

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op servers binnen de EU/EER. 

Wij kunnen uw gegevens echter overdragen vanaf een locatie binnen de EU/EER. Het niveau van informatiebescherming in landen buiten de EU/EER kan lager zijn dan binnen de EER. Wij geven persoonsgegevens door aan de Verenigde Staten (de "VS"), Australië, China, Hongkong. Wanneer wij persoonsgegevens overdragen naar een van deze landen, zullen wij passende maatregelen krachtens de AVG nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd en veilig blijven. Onze internationale overdracht van persoonsgegevens is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, (artikel 46, lid 2, AVG), https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en, en voor bepaalde overdrachten naar de VS, het EU-VS Privacy Shield, (adequaatheidsbesluit, artikel 45 AVG), https://www.privacyshield.gov/welcome, en voor bepaalde overdrachten vanuit China, op basis van de gegevensbeveiligingswetgeving van de Volksrepubliek China.

7.    Informatiebescherming

Wij zullen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals hierboven uiteengezet. Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is voor het specifieke doel of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving van de EU of de lidstaten. Voor exacte bewaartijden voor verschillende soorten persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. Wij nemen verschillende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken geavanceerde coderingsmethoden om gegevens die via het internet worden verzonden te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die een specifieke taak uitvoeren waarbij zij toegang tot de gegevens nodig hebben. De servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie te verwerken, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en de toegang wordt fysiek en logisch beschermd.

8.    Cookies

Wij gebruiken cookies om de toegang tot onze sites te verbeteren. Bovendien verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door de interesses van de gebruiker te volgen en daarop af te stemmen. De verzamelde informatie zijn digitale informatiegegevens zoals geolocatie, IP-adres, browsertype, apparaattype. U kunt zelf kiezen of u cookies wilt accepteren. De meeste webbrowsers staan controle over de hierboven vermelde cookies toe via de browserinstellingen. Door uw webbrowser aan te passen, kunt u voorkomen dat u cookies ontvangt. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de diensten op de websites niet optimaal functioneren. De methode die wordt gebruikt om cookies te blokkeren, is afhankelijk van de gebruikte webbrowser. Raadpleeg de "Help" of het bijbehorende menu in uw webbrowser voor instructies. Ook kunt u vaak instellingen wijzigen met betrekking tot een bepaald type cookie. Ons gebruik van cookies is over het algemeen niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze site. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, zie ons cookiebeleid, beschikbaar op www.ctek.com

9.    Persoonlijke gegevens beheren en contact opnemen

CTEK is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. Als u vragen hebt over onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via support@ctek.com. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om bezwaar te maken tegen onze verwerking, informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om uw persoonsgegevens bij te werken, te verplaatsen of te laten wissen. 

10.    Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit Integriteitsbeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Informatie over dergelijke wijzigingen zal worden geplaatst op www.ctek.com.
 

Laatst bijgewerkt op 2023-09-18