1.    Dataskydd

Detta dataskyddsmeddelande ("Meddelande") gäller för CTEK Holding AB och dess dotterbolag och närstående företag ("CTEK", "vi", "oss" eller "vår") när vi behandlar personuppgifter om personer som besöker vår webbplats, använder våra digitala produkter och tjänster eller kontaktar oss med allmänna frågor eller för andra ändamål.

Det är mycket viktigt för CTEK att skydda din integritet och vi behandlar personuppgifter i enlighet med Meddelandet samt tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) (GDPR) och andra tillämpliga nationella datalagar i de länder där vi är etablerade. För mer information om den allmänna dataskyddsförordningen går du till https://gdpr-info.eu

2.    Rättigheter och val

Du kan när som helst utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter som vi behandlar:

 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, inklusive till exempel behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller när vi på annat sätt baserar vår behandling av dina personuppgifter på ett legitimt intresse.
 • Rätt till tillgång och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig. Detta omfattar till exempel rätten att få information om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, vilka personuppgifter som behandlas samt syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.
 • Rätt till radering: Du kan också begära att dina personuppgifter raderas om till exempel personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in, om behandlingen är olaglig eller om personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla ett lagstadgat krav.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du till exempel har bestridit att personuppgifterna är korrekta, behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering av personuppgifterna, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de har samlats in (du behöver dock personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk) eller om du har motsatt dig en behandling som vi har grundat på berättigade intressen (där behandlingen kommer att begränsas i avvaktan på att vi kontrollerar om vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt). 
 • Rätt till dataportabilitet: Om personuppgifter om dig som du har tillhandahållit behandlas automatiskt med ditt samtycke eller i enlighet med ett avtal mellan dig och CTEK kan du begära att uppgifterna tillhandahålls i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format och du kan också begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: Om behandlingen bygger på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till sådan behandling.

 

Vi kan överföra dina personuppgifter till tredje part under vissa lagliga omständigheter, enligt vad som anges i detta Meddelande, och i vissa fall till ett annat land än det land där du bor eller arbetar. Detta land kan vara beläget utanför EU/EES.
Om du har några klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information, kan du när som helst kontakta oss på följande e-postadress: support@ctek.com

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, särskilt där du bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av den allmänna dataskyddsförordningen har inträffat. Du kan hitta den behöriga myndigheten i ditt land här:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

3.    Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via kontaktformulär, onlinechatt, telefon, e-post eller när du gör ett köp i webbshoppen. Vi samlar också in information från dig när du använder våra digitala tjänster i samband med anslutna produkter. 

Den information som samlas in är de uppgifter som du ger oss, inklusive men inte begränsat till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din hemadress, språkpreferenser, produktens serienummer och/eller kreditkortsuppgifter.
Vi kommer också att samla in tekniska och operativa data från din CTEK-anslutna produkt.
Vi kommer också att samla in anonyma data från våra appar när de kraschar för att få djupare information om oönskade appbeteenden.

När du besöker våra webbplatser tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare genom "cookies", inklusive din IP-adress, information om programvara och maskinvara, operativsystem och webbläsartyp samt den begärda sidan.

Vi samlar också in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer), yrkestitel och annan information som du eller ditt företag har lämnat till oss, om du är anställd eller annan representant för ett företag som har, har haft eller ingår en kommersiell relation med oss eller om du är en enskild näringsidkare som har en kommersiell relation med oss, inklusive hyresavtal (sådana personer kallas nedan "Representanter" och sådana kommersiella partner kallas nedan "Kommersiella partner"). 

4.    Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Den information som vi samlar in från dig behandlas, dvs. sparas, lagras, samlas in, överförs, avslöjas eller hanteras på annat sätt, i olika syften beroende på anledningen till varför du kontaktat oss. Några vanliga ändamål med vår behandling av ovan nämnda information är emellertid att:

 •  om du är en Representant, skicka dig information om våra produkter eller tjänster via e-post (om du eller den Kommersiella partnern har gett oss din e-postadress) såvida du inte har bett oss att inte göra det. Sådan användning av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster;
 •  administrera och besvara förfrågningar eller frågor från dig om du som enskild person eller som Representant kontaktar oss via e-post eller telefon (om du har lämnat dem till oss). Sådan användning av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse av att besvara dig eller hantera dina förfrågningar;
 •  göra det möjligt för oss att utföra våra tjänster, till exempel administrera och leverera den produkt som du eller den Kommersiella partnern har köpt av oss och hjälpa dig som privatperson eller Representant med eventuella frågor i samband med ett köp. denna användning av dina personuppgifter grundar sig på fullgörandet av ett avtal med dig (om du är en privatperson eller en enskild näringsidkare) och vi använder uppgifterna för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och utnyttja våra rättigheter eller vårt legitima intresse (om du är en Representant) för att fullgöra avtalsförhållandet med den Kommersiella partnern och utnyttja våra rättigheter;
 • om den Kommersiella partnern är hyresgäst hos oss, administrera och genomföra hyresförhållandet mellan den Kommersiella partnern och oss. Denna användning av dina (som Representant för Hyresgästen) personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse av att uppfylla avtalsförhållandet med den Kommersiella partnern
 • förbättra vår hemsida och webbshop. Sådan användning av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse av att förbättra och utveckla vår verksamhet;
 • förbättra vår kundservice för att ge dig en bättre upplevelse. Sådan användning av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse av att förbättra och utveckla vår kundservice och hjälpa våra kunder; samt
 • göra det möjligt för oss att administrera jobbansökningar och att kontakta potentiella rekryterare. Sådan användning av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse av att administrera de jobbansökningar som vi tar emot;
 • göra det möjligt för dig att skapa och hantera ditt konto. Sådan användning grundar sig på fullgörandet av ett avtal.
 • förbättra, åtgärda fel och felsöka våra produkter och tjänster. Detta kommer att vara en statistisk granskning av användningen av CTEK:s anslutna produkter för att förstå hur de används och hur vi kan fortsätta att tillgodose våra kunders behov. Sådan användning grundar sig på vårt legitima intresse.
 • uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsregler. Vi utför denna behandling eftersom vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.

 

5.    Utlämnande till tredje part

Eftersom vi har flera närstående företag och dotterbolag som bedriver affärsverksamhet i andra länder runt om i världen kan personuppgifter, beroende på varför du kontaktar oss, överföras till sådana närstående företag och dotterbolag. Vi grundar sådan överföring på ett legitimt intresse av att säkerställa en effektiv administration inom CTEK-koncernen. Se nedan för information om överföring till tredje land.

Vi varken säljer, byter, överför eller på annat sätt avslöjar personligt identifierbar information till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt gällande lag. Vi kan dock komma att överföra uppgifter till betrodda tredjepartsleverantörer för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till oss, hjälpa oss att utveckla vår webbplats eller vårt företag eller hjälpa oss att uppfylla våra skyldigheter, t.ex. att leverera beställningar osv. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de syften som anges ovan kommer att lämnas till dessa tredjepartsleverantörer. Alla tredjepartsleverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal (inklusive sekretessåtaganden) och alla andra avtal som finns mellan oss och våra tredjepartsleverantörer och måste genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Vi kommer att dela information med rådgivare och myndigheter om det är nödvändigt för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som utgör en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller när det krävs enligt tillämplig lag, och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

6.    Överföring till tredje land

Vi behandlar i första hand personuppgifter på servrar inom EU/EES.

Vi kan dock överföra din information från en plats inom EU/EES. Skyddsnivån för information i länder utanför EU/EES kan vara lägre än den som erbjuds inom EES. Vi överför personuppgifter till USA, Australien, Kina, Hong Kong. När vi överför personuppgifter till något av dessa länder kommer vi att vidta lämpliga åtgärder enligt den allmänna dataskyddsförordningen för att se till att dina personuppgifter förblir skyddade och säkra. Våra internationella överföringar av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardiserade dataskyddsklausuler, (allmänna dataskyddsförordningen, artikel 46.2), https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en, och för vissa överföringar till USA, skydd för privatlivet i EU och USA, (beslut om adekvat skyddsnivå, allmänna dataskyddsförordningen, artikel 45), https://www.privacyshield.gov/welcome samt för vissa överföringar från Kina, grundat på Kinas lag om datasäkerhet.

7.    Informationsskydd

Vi kommer endast att behandla personuppgifter för de ändamål för vilka de har samlats in och enligt vad som anges ovan. Personuppgifter behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda ändamålet eller vad som krävs enligt tillämplig EU- eller medlemsstatslagstiftning. För exakta lagringstider för olika typer av personuppgifter kontaktar du oss via den e-postadress som anges nedan. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder avancerade krypteringsmetoder för att skydda data som överförs via Internet. Tillgången till personuppgifter är begränsad till anställda som ska utföra en specifik uppgift där de behöver tillgång till uppgifterna. De servrar som används för att hantera personligt identifierbar information lagras i en säker miljö och åtkomsten skyddas fysiskt och logiskt.

8.    Cookies

Vi använder cookies för att förbättra åtkomsten till våra webbplatser. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och anpassa sig efter användarens intressen. Den information som samlas in är digital information, t.ex. geografisk plats, IP-adress, webbläsartyp och enhetstyp. Du kan välja om du vill acceptera cookies. De flesta webbläsare tillåter kontroll av ovanstående cookies genom webbläsarinställningarna. Genom att justera din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock leda till att tjänsterna på webbplatserna inte fungerar optimalt. Vilken metod som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Se "Hjälp" eller motsvarande meny i din webbläsare för instruktioner. Du kan också ofta ändra inställningar för en viss typ av cookie. Vår användning av cookies är i allmänhet inte kopplad till personligt identifierbar information på vår webbplats. För ytterligare information om hur vi använder cookies, se vår Policy för cookies, som finns tillgänglig på www.ctek.com

9.    Hantera personlig information och kontakt

CTEK är personuppgiftsansvarig för de ändamål som beskrivs ovan. Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter kontaktar du oss på support@ctek.com. Du kan även använda denna e-postadress för att göra en invändning mot vår behandling, få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller för att uppdatera, flytta eller begära radering av dina personuppgifter.  

10.    Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Information om sådana ändringar kommer att publiceras på www.ctek.com.

 

Senast uppdaterad 2023-09-18