Produktgaranti

Begränsad garanti

CTEK tillhandahåller en begränsad garanti till produktens ursprungliga köpare. Garantitiden är kopplad till produkten. Garantin kan ej överlåtas. Garantin gäller tillverknings‑ och materialfel. Garantin är förverkad om produkten har hanterats vårdslöst eller reparerats av någon annan än CTEK eller dess auktoriserade representanter. CTEK tillhandahåller inte någon annan garanti än denna begränsade garanti och ansvarar inte för andra kostnader än de ovannämnda, det vill säga inga kostnader för följdskador. CTEK lämnar inga andra garantier än denna.

Förhållanden som förverkar garantin.

Om produkten har öppnats och/eller om förseglingen brutits, avsiktligen skadats eller på något sätt ändrats eller modifierats, inklusive kablar, elektronik, mekanik eller andra delar av produkten; produkten har reparerats av någon annan än CTEK eller dess auktoriserade representanter; produkter som används tillsammans med annan utrustning och/eller annat/andra tillbehör än de som skriftligen godkänts eller tillhandahållits av CTEK; felaktig användning eller underlåtelse att följa instruktioner avseende installation, driftsättning, drift eller underhåll (det vill säga ej i enlighet med installations‑ och bruksanvisningen); otillåtna modifikationer, ändringar eller försök till reparation; vandalisering; förstörelse genom yttre påverkan och/eller personer/djur; underlåtelse att följa tillämpliga säkerhetsnormer och regler; fel orsakade av eld, vatten, snö, fukt eller andra vätskor förutom de som specificerats för normal användning; produkter där serienumret har gjorts oläsligt, förändrats eller tagits bort; varje slags användande av produkten som inte överensstämmer med antingen produktens konstruktion eller det sätt CTEK avsåg produkten att användas; varje installation och/eller modifikation som förhindrar normal service av produkten; normalt slitage och kosmetiska skador såsom men inte begränsat till korrosion, repor, märken, rost, fläckar; icke‑fungerande delar såsom, men inte begränsat till, plast och ytfinish; skada, fel, avbrott, brist orsakad av vårdslös hantering, manipulation, illegal användning, försumlighet, för långvarig användning eller drift; eller fel som på något annat sätt orsakats av kunden/återförsäljaren/användaren.

Vidare information

CTEK tillhandahåller inte några andra garantier än de som beskrivs i detta dokument och CTEK ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Den defekta produkten ska returneras med kvitto till återförsäljaren/inköpsplatsen tillsammans med en felbeskrivning. Varor som returneras till CTEK står under CTEK:s ansvar och är giltiga endast tillsammans med ett godkänt returnummer utfärdat av CTEK till köparen. Produkter som skickas direkt till CTEK utan returformulär returneras till avsändaren på avsändarens bekostnad. Garantitiden för en produkt beskrivs i manualen som medföljer produkten vid leverans. Garantin gäller endast om garantitiden inte har utgått. Om CTEK inte godkänner reklamationen av en defekt produkt, returneras produkten endast om avsändaren uttryckligen önskar detta. Kunden/återförsäljaren/inköpsstället betalar frakten. Defekt produkt repareras eller ersätts med likvärdig produkt och returneras på CTEK:s bekostnad. Om garantitiden har utgått returneras produkten utan vidare undersökning på kundens/återförsäljarens/inköpsplatsens bekostnad. CTEK skrotar defekta produkter som inte anses möjliga att reparera. CTEK förbehåller sig rätten att utan förvarning variera, modifiera och ändra reglerna och villkoren häri på grund av ändring(ar) i tillgänglighet avseende service, produkter och/eller reservdelar i syfte att åtfölja gällande policyer, regler, regleringar och lagar.

Nationella användningsbegränsningar

Vissa länder, delstater eller provinser har andra elrelaterade koder och standarder än de som anges i denna användarhandbok. Installation och användning av produkten ska följa lokala förordningar. 

Garantibesiktning

Garantibesiktning - provningsförfarande